nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Postępowanie upadłościowe- Wiele podmiotów gospodarczych jest zmuszonych ogłosić upadłość lecz z doświadczenia wiemy, iż nie zawsze wiedzą jak i kiedy ją ogłosić i na czym w ogóle upadłość polega. Należy pamiętać, iż w  wyniku ogłoszenia upadłości dłużnik ma możliwość uzyskać oddłużenie od swoich zobowiązań. Wierzyciel z kolei  może liczyć na maksymalne zaspokojenie jego wierzytelności. Zatem celem postępowania upadłościowego jest zamiana aktywów na pieniądz, czyli sprzedaż całego majątku dłużnika i przeznaczenie środków w ten sposób uzyskanych na zaspokojenie wierzycieli. Proces likwidacji majątku i dystrybucji sum uzyskanych ze sprzedaży prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza. Z kolei po stronie zarządu leżą dwa obowiązki prawne (mając na myśli aspekt odpowiedzialności osobistej, majątkowej i karnej): złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym oraz współpraca z syndykiem w zakresie wydania majątku i dokumentacji upadłej spółki.

Po dokonaniu analizy Państwa sytuacji określimy prawdopodobny sposób zakończenia postępowania upadłościowego oraz przede wszystkim ustalimy, czy upadłość jest dla Państwa odpowiednim rozwiązaniem.

Postępowanie restrukturyzacyjne- ma chronić przedsiębiorcę przed upadłością. Daje mu możliwość zawarcia układu z wierzycielami oraz ochronę przed egzekucją. Wedle przepisów prawa restrukturyzacja przedsiębiorstwa może zostać przeprowadzona według jednego z czterech postępowań:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyspieszone postępowanie układowe
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne.

Poprzez otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego niewypłacalny bądź zagrożony niewypłacalnością przedsiębiorca ma możliwość zawarcia układu ze swoimi wierzycielami. Układ zazwyczaj polega na oddłużeniu firmy. Restrukturyzację zadłużenia określają propozycje układowe. W trakcie trwania postępowania dłużnik nie może zaspokajać wierzycieli objętych układem. Daje mu to możliwość na złapanie oddechu i podjęcie działań naprawczych w celu przywrócenia zdolności płatniczej. Co do zasady wszyscy wierzyciele objęci są układem z mocy prawa. Najczęściej występujące wyjątki stanowią:

  • wierzyciele posiadający zabezpieczenie rzeczowe na majątku dłużnika,
  • zobowiązania z tytułu rat leasingu operacyjnego (raty po otwarciu postępowania),
  • opłaty z tytułu najmu – płatności po otwarciu postępowania należy regulować na bieżąco,
  • zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy,
  • wierzytelności alimentacyjne,
  • wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika (wszelkie pozostałe wierzytelności ZUS nie mogą być zredukowane poprzez przyjęcie układu – w rachubę wchodzi jedynie odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty).

Wybór konkretnego postępowania zależny jest od sytuacji przedsiębiorcy. Im sytuacja przedsiębiorcy jest poważniejsza tym mocniejsze środki restrukturyzacyjne należy stosować. Im szybciej dłużnik podejmie decyzję o restrukturyzacji tym lepiej dla niego. Wybór rodzaju postępowania uzależniony jest od tego jakiej ochrony potrzebuje dłużnik oraz czy jest w stanie samodzielnie przeprowadzić proces naprawczy swojego przedsiębiorstwa. Z pewnością szybsze zainicjowanie restrukturyzacji zwiększa szanse na uniknięcie upadłości. Warto zatem działać bez zbędnej zwłoki w czym możemy pomóc dokonując analizy Twojej sytuacji i podejmując niezwłocznie działania na rzecz restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa.