nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa to proces, który pozwoli na odpowiednie określenie rynkowej wartości firmy. Uzyskanie informacji o faktycznej wartości przedsiębiorstwa jest istotne w przypadku, gdy dochodzi do transakcji zakupu/sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub w sytuacjach ewidencyjnych, spornych bądź roszczeniowych. Sprzedaż przedsiębiorstwa, spór sądowy o firmę lub spółkę, wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przekształcenie, zmiana formy prawnej lub połączenie przedsiębiorstwa wymaga znajomości wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Wycena, aby mogła zostać za właściwe organy uznana za wiarygodną musi spełniać określone normy i standardy, a także znajdować odpowiednie umocowanie w metodyce uznawanej krajowo i  międzynarodowo.

Wiarygodna i prawidłowa merytorycznie wycena przedsiębiorstwa uwzględnia nie tylko specyfikę firmy, ale także indywidualną sytuację, cel wyceny i realia rynkowe, w których funkcjonuje. Wyceny sporządzane przez naszych biegłych poprzedzone są odpowiednimi analizami finansowymi, biznesowymi, rynkowymi i prawnymi, co pozwala na określenie najważniejszych czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa. Wyceny dokonywane przez naszych biegłych zgodne są z Międzynarodowymi Standardami Wyceny wydanymi przez The International Valuation Standard Council (IVCS) oraz Krajowymi Standardami – Wyceny Specjalistyczne (KSWS) – Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw, rekomendowanymi przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Sporządzone przez nas wyceny dokonywane są w sposób prawidłowy, niepodważalny, co sprawia, że są wiarygodne dla organów sądowych i podatkowych. Jeżeli natomiast wystąpi potrzeba potencjalnej obrony wyceny, to zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie w tym zakresie, z wykorzystaniem odpowiednich metod weryfikacyjnych.

Wyceny przedsiębiorstw dokonujemy z wykorzystaniem wszystkich możliwych dostępnych metod, w zależności od potrzeb klienta i realizowanego celu, wśród których można wymienić m.in. następujące podejścia:

  • dochodowe – m. in. metody DCF, FCE, APV a także uproszczone – kapitalizacji prostej, zdyskontowanych dywidend lub NPV,
  • majątkowe – m. in. metody SAN, LVM, RVM lub BV,
  • porównawcze – metody oparte na mnożnikach rynkowych, które ustalane są na podstawie relacji wartości uzyskiwanych przez podmioty porównywane (np. mnożniki transakcyjne, mnożniki giełdowe),
  • hybrydowe – metody stanowiące połączenie różnych metod z powyższych grup.

W zakres naszych usług z zakresu wyceny przedsiębiorstw wchodzą:

  • wyceny spółek,
  • wyceny udziałów i akcji,
  • wycena firmy,
  • test prywatnego inwestora,
  • test na utratę wartości zgodnie z MSR i MSSF.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w wycenie rynkowej wartości przedsiębiorstw wszystkimi dostępnymi metodami, które zdobywał opracowując profesjonalne wyceny na potrzeby organów publicznych, takich jak sądy, urzędy, prokuratury czy komornicy, jak i dla klientów i instytucji komercyjnych oraz inwestorów krajowych i zagranicznych.