nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne – znaki towarowe, znaki firmowe, marki, licencje, patenty, technologie, know-how, autorskie prawa majątkowe – występują w każdej sferze działalności gospodarczej i przedsiębiorstwach o różnych profilach. Zwykle stanowią wartość dodaną i są produktem pracy i myśli twórczej, przyczyniając się do generowania dodatkowych korzyści i wartości dla przedsiębiorstwa lub redukcji kosztów. Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie, z punktu widzenia bilansowego mogą przyjąć jedynie równowartość poniesionych na ich wytworzenie kosztów, jednak realia gospodarcze pokazują, że korzyści, które mogą generować zdecydowanie przekraczają wartość, po której można wprowadzić je do przedsiębiorstwa. Sprawa wygląda inaczej w przypadku nabycia, gdyż wtedy wartość początkowa to cena, po której dokonano transakcji.

Z punktu widzenia transakcyjnego należy pamiętać, iż wartości niematerialne i prawne poza wartością początkową mogą generować korzyści dalece przekraczające poniesione koszty lub zapłaconą za nie cenę. Istotnie mogą wpłynąć na poprawę wartości całego przedsiębiorstwa, pod warunkiem odpowiedniego ich oszacowania.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych w swojej charakterystyce wykazuje szereg podobieństw do wyceny przedsiębiorstw, jednakże proces jest nieco odmienny. Wynika to przede wszystkim z szeregu ograniczeń i niematerialnego charakteru tych aktywów, co utrudnia uchwycenie rynkowej wartości. Ze względu na mniej uchwytny charakter wycena wartości niematerialnych jest swego rodzaju sztuką, która wymaga zrozumienia nie tylko procesu twórczego związanego z wytworzeniem, ale także potencjału komercyjnego wartości niematerialnych, co z kolei wymaga szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy, która charakteryzuje wszystkie nasze usługi.

W zakres naszych usług wchodzą z zakresu wyceny wartości niematerialnych wchodzą m.in. wyceny:

 • znaków towarowych,
 • marek,
 • znaków firmowych,
 • licencji,
 • patentów,
 • technologie i know-how,
 • autorskie prawa majątkowe,
 • wartość firmy (goodwill).

W wycenie wartości niematerialnych i prawnych stosujemy akceptowalne i globalnie przyjęte podejścia oparte na krajowych i międzynarodowych standardach, które gwarantują określone normy i standardy, które istotnie wpływają na niepodważalność wycen. W przypadku konieczności oferujemy także obronę wartości pochodzącej z wyceny odpowiednimi analizami, badaniami i dowodami.

Wykorzystywane przez nasz zespół metody i podejścia do wyceny to m.in.:

 • podejście rynkowe (porównawcze) – oparte na estymacji porównywalnych transakcji rynkowych dla wartości niematerialnych i prawnych podobnych do wycenianej,
 • podejście kosztowe (odtworzeniowe) – oparte na wyrażeniu w aktualnej wartości pieniądza kosztu odtworzenia lub ponownego wyprodukowania wartości niematerialnej i prawnej,
 • podejście dochodowe – oparte na potencjalnych przychodach, wydatkach, rentowności i nakładach inwestycyjnych związanych z wykorzystywaniem wartości niematerialnych – zgodnie z m.in. metodą kapitalizacji płatności licencyjnych (RFR), metodą nadwyżki stopy zwrotu (ERR), metody hipotetycznej utraty przychodu (PLI) czy zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF),
 • podejście hybrydowe – oparte na odpowiednim łączeniu dostępnych metod wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Nasz zespół profesjonalistów posiada bogate doświadczenie w wycenie rynkowej wartości niematerialnych i prawnych wszystkimi dostępnymi metodami, które zdobywał opracowując profesjonalne wyceny na potrzeby organów publicznych, takich jak sądy, urzędy, prokuratury czy komornicy, jak i dla klientów i instytucji komercyjnych oraz inwestorów krajowych i zagranicznych.