nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Polityka prywatności

REGULAMIN POLITYKI PRYWATNOŚCI

Usługodawca: radca prawny Weronika Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Weronika Nowak, ul. Lipowa 11/8, 20-020 Lublin

Usługobiorca: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi porady prawne on-line.
W celu skorzystania z funkcji Porady prawnej on-line należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem udostępnionego na Stronie formularza Porady prawnej on-line, wpisując niezbędne dane (imię, nazwisko, adres e-mail). Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Nie podanie wymaganych danych uniemożliwia korzystanie z usług Porady prawnej on-line. Dane osobowe przetwarzane są przez radcę prawnego Weronikę Nowak, prowadzącą działalność pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Weronika Nowak, w celu:

  • administrowania stroną internetową www.poradyprawnelublin.pl
  • wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną Porady prawnej on-line w tym także w zakresie postępowania reklamacyjnego

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy może usunąć swoje dane. Każdemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane go dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane go dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Usługobiorca może poinformować Usługodawcę o zmianie danych poprzez kontakt na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Weronika Nowak ul. Lipowa 11/8, 20-020 Lublin.

Administratorem danych jest radca Prawny Weronika Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Weronika Nowak, ul. Lipowa 11/8, 20-020 Lublin.