nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Najnowszy wpis na blogu

Zanim zdecydujesz się na leasing- zalety i wady leasingu

Oglądając reklamy dowiadujemy się o tym że każdy produkt jest najlepszy i najtańszy. Podobnie jest z reklamami leasingu. Dlatego musimy sami, kierując się własną wiedzą, doświadczeniem, ale nade wszystko potrzebami, zdecydować co dla nas jest najlepszym rozwiązaniem i czy na pewno powinien być nim leasing. W związku z powyższym warto przyjrzeć się dokładniej, jakie wady, a jakie zalety ma leasing.

Zalety leasingu:

Nie ma wątpliwości że w niektórych obszarach funkcjonowania sektora leasingowego jak np. leasing samochodów osobowych, większość zalet sprowadza się do pozytywnych aspektów podatkowych. Jednak występują również inne niż tylko podatkowe korzyści płynące z finansowania swojej działalności, które mogą skłonić firmy do skorzystania z leasingu:

 

 1. Minimalne wymagania co do kondycji finansowej korzystającego- z uwagi na fakt, iż przedmiot leasingu pomimo tego że znajduje się w posiadaniu korzystającego, stanowi własność finansującego, przez cały okres umowy możliwe jest zastosowanie tańszych zabezpieczeń;
 2. Niższe koszty pozyskania środków przez korzystającego, ze względu na ograniczone ryzyko oraz niższe potencjalne koszty windykacyjne;
 3. Elastyczne podejście do oceny kondycji finansowej korzystającego z powodu braku skrępowania leasingodawcy rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego;
 4. Prosta procedura zawarcia umowy- najczęściej wystarcza oświadczenie o braku zaległości finansowej oraz weryfikacja potencjalnego klienta w Krajowym Rejestrze Długów;
 5. Ochrona przed upadłością finansującego- upadłość finansującego nie stanowi samodzielnej przesłanki do rozwiązania umowy leasingu;
 6. Precyzyjne planowanie finansowe dotyczące przyszłych okresów, czasami w perspektywie kilku lat;
 7. Możliwość negocjowania warunków finansowych nabycia przedmiotu leasingu, zwłaszcza przy leasingu firmowym;
 8. Możliwość uzyskania dodatkowych korzyści od partnerów biznesowych leasingodawcy, takich jak tańsze ubezpieczenie przedmiotu leasingu, zwłaszcza przy leasingu firmowym;
 9. Przy zachowaniu opcji zakupu brak obowiązku zakupu przedmiotu leasingu po okresie umowy;
 10. Możliwość łatwego, choć nie zawsze taniego wystąpienia z umowy oczywiście za zgodą leasingodawcy;
 11. Możliwość zawarcia kolejnej umowy leasingu po zakończeniu podstawowego okresu;
 12. Możliwość cesjonowania umowy leasingu, a co za tym idzie, reagowanie na zmiany sytuacji finansowej korzystającego czy też jego potrzeb;
 13. Obowiązek rozliczenia przez finansującego korzyści występujących w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, w tym w przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotu leasingu;
 14. Pogorszenie sytuacji finansowej korzystającego nie może być przesłanką do rozwiązania umowy jeżeli korzystający nie opóźnia się w płatności.
 15. Korzyści podatkowe, w tym płynące z elastyczności płatności rat leasingowych.

 

Wady leasingu:

 1. Korzystający nie może ustanowić zabezpieczenia na przedmiocie leasingu;
 2. Korzystający nie może również zbyć przedmiotu leasingu, gdyż pozostaje on własnością finansującego przez cały okres umowy;
 3. Korzystający musi ubezpieczać rzecz przez cały okres umowy leasingu;
 4. Leasingodawca jednocześnie może ograniczać krąg towarzystw ubezpieczeniowych, z których oferty korzystający może skorzystać przy ubezpieczeniu umowy leasingu;
 5. Finansujący może nakładać kary za niedopełnienie obowiązkom korzystania przy naprawach z autoryzowanych serwisów;
 6. Sposób i miejsce naprawy przedmiotu leasingu wskazuje najczęściej finansujący;
 7. Korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobom trzecim bez zgody finansującego;
 8. Co ważne w przypadku utraty przedmiotu leasingu finansujący może postawić w stan wymagalności całość przyszłych należnych mu rat leasingu wyznaczając jednocześnie krótki termin płatności;
 9. Duża liczba opłat za dodatkowe świadczenia;
 10. Dodatkowe opłaty za skrócenie okresu obowiązywania umowy leasingu;
 11. Opóźnienia płatnicze mogą spowodować rozwiązanie umowy;
 12. Cesja umowy leasingu wymaga zgody finansującego oraz uiszczenia dodatkowych opłat;
 13. Finansujący może zweryfikować kondycję finansową korzystającego i w związku z tym zażądać dodatkowych zabezpieczeń;
 14. Dodatkowe opłaty nawet przy zmianie harmonogramu płatności rat leasingowych.