wnkancelaria@gmail.com
791-333-186

Windykacja

Windykacja

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu windykacji wieloetapowej:

Wybierz docelowy etap

Prewencja

Monitoring

Windykacja polubowna

Windykacja sądowa

Windykacja egzekucyjna

Powyższe działanie dyscyplinuje kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Nawet kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować istotny problem dla przedsiębiorcy. W takich sytuacjach szybko wzrasta ryzyko utraty wypłacalności. Powierzenie prowadzenia sprawy na tym etapie oraz umieszczenie pieczęci Kancelarii Radcy Prawnego na wystawianych dokumentach jest sygnałem ostrzegawczym dla kontrahentów. Informujemy również kontrahentów zalegających z zapłatą o możliwości wpisania ich do Rejestru Dłużników KRD.

Powyższa usługa skierowana jest do przedsiębiorstw mających problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. Działania podejmowane w ramach monitoringu mają na celu ustalenie przyczyny opóźnienia oraz doprowadzenie do jak najszybszej wpłaty zaległego świadczenia. Działania wpływają mobilizująco na płatników i zmieszają ryzyko występowania należności przeterminowanych jak również mają na celu regularne przypominanie o zbliżających się terminach płatności. W ramach usługi Kancelaria wykonuje telefony monitujące, wysyła powiadomienia listownie oraz powiadomienia drogą mailową.

Usługa polega na przyjmowaniu do obsługi spraw, które nie zostały spłacone w trakcie monitoringu. Działania, jakie proponujemy w ramach windykacji polubownej, mają na celu uzyskanie od dłużnika całkowitej spłaty zadłużenia oraz, w uzasadnionych przypadkach, zabezpieczenie spłaty zadłużenia na przyszłość (ochrona interesów wierzyciela, ochrona przed przedawnieniem zadłużenia). W ramach usługi Kancelaria zajmuje się poszukiwaniem danych adresowych dłużników. Na etapie windykacji polubownej działania Kancelarii mogą prowadzić również do podpisywanie ugód, umów restrukturyzacyjnych, a także dokumentów uznania długu uwzględniających karencję w jego spłacie.

Kancelaria gwarantuje efektywne, poprzedzone rozeznaniem sytuacji majątkowej dłużnika, prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym. Działania Kancelarii zmierzają do uzyskania należności klienta przez podjęcie działań:
– wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty
– monitorowanie wpłat
– brak wpłat- rozpoczęcie procedury sądowej, w tym skierowanie pozwu do sądu ( w tym EPU)

Usługa polega na zarządzaniu i obsłudze spraw będących w egzekucji komorniczej. W tym rozpoczęcie procedury egzekucyjnej, prowadzenie korespondencji z organem egzekucyjnym, kontroli wpłat egzekucyjnych.